Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet

A magyar SzHÉK interaktív honlapja a hallgatóknak.

Térkép

Szakzáróvizsga: NYELVÉSZET

2008.09.23. 13:09 | Smid Róbert | Szólj hozzá!

Címkék: szakzáróvizsga abszolutórium tételek nyelvészet

1. A kommunikáció folyamata
(a kommunikáció fogalma és modelljei; a kommunikációs folyamat tényezői; a kommunikáció típusai)

Ajánlott irodalom:

Buda Béla 2001. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest
Fercsik Erzsébet–Raátz Judit 2003. Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó, Budapest
Róka Jolán 2001. Kommunikációtan. Századvég Kiadó, Budapest

2. A meggyőzés retorikai eszközei
(a meggyőzés forrásai: a beszélő, a beszéd, a hallgatóság; a beszéd retorikai szerkezete; az érvelés módszerei; az érvek típusai; a nem nyelvi jelek szerepe a meggyőzésben; kapcsolat a hallgatókkal)

 Ajánlott irodalom:

Adamik Tamás–A. Jászó Anna–Aczél Petra 2004. Retorika. Osiris Kiadó, Budapest (a témakörnek megfelelő fejezetek)
Antalné Szabó Ágnes 2003. A meggyőzés forrásai. In Róka Jolán szerk.: Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak. Raabe Kiadó, Budapest 1–26.
Raátz Judit 2003. A nem nyelvi jelek szerepe az előadásban. In Róka Jolán szerk.: Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak. Raabe Kiadó, Budapest 1–24.

3. A beszéd szegmentális és szupraszegmentális szintje
(a beszédképzés élettani vonatkozásai; a beszédhangok osztályozása és jellemzése; a szupraszegmentumok jellemzése)

Ajánlott irodalom:

Gósy Mária 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris. Budapest, 2004.
Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához 2003. Szerk.: Gósy Mária és Menyhárt Krisztina, Nikol, Budapest

4. A magyar nyelv finnugor (uráli) rokonsága
(a nyelvrokonság tudományos bizonyításának kritériumai, a magyarral rokon nyelvek, a magyar nyelv finnugor eredetű sajátosságai)

Ajánlott irodalom:

http://mnyfi.elte.hu/finnugor/  Finnugrisztikai alapismeretek

 5. A nyelvhasználat társadalmi beágyazottága
(nyelv és nyelvváltozatok; nyelvi szocializáció; egy- és többnyelvűség; a nemek, az életkor, az iskolázottság, a nyelvi mentalitás szerepe a nyelvhasználatban; nyelvi tervezés; nyelvpolitika, nyelvi jogok; alkalmazott szociolingvisztika; a magyar nyelv és nyelvközösség helye és helyzete)

Ajánlott irodalom (a tanárok által kijelölendő fejezetek):

Kiefer Ferenc főszerk. 2006. Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest
Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Kontra Miklós szerk. 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest
Wardhaugh, Ronald 1995. Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, Budapest

6. A nyelv területi változatai  és változásuk
(a nyelvi norma és a területi változatok; regionális köznyelvek, regionális köznyelviség; a nyelvjárások osztályozása, nyelvjárási régiók, csoportok, nyelvjárásszigetek; a nyelvjárások visszaszorulásának strukturális és funkcionális jellege, okai)

Ajánlott irodalom:

Hegedűs Attila 2005. A változó nyelvjárás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 7–24.
Juhász Dezső 1998. A magyar nyelvjárások tipológiájának néhány kérdése az új dialektológiai tankönyvben. In Hajdú Mihály–Keszler Borbála szerk., Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, Budapest, 89–93.
Kiss Jenő szerk. 2001. Magyar dialektológia. Osiris Kiadó, Budapest (a témakörnek megfelelő fejezetek)

7. A nyelvi változás
(a nyelvi változás mibenléte, rendszernyelvészeti és társadalmi-kommunikációs beágyazottsága, indítékai, különös tekintettel az egyes nyelvi szintek – hangrendszer, szókészlet, nyelvtani rendszer stb. – sajátos kérdéseire)

 

Ajánlott irodalom:

Benkő Loránd 1988. A történeti nyelvtudomány alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest 119–182.
Herman József 2001. A történeti nyelvészettől a nyelvi változások elmélete felé: problémavázlatok = Bakró-Nagy Marianne, Bánréti Zoltán, É. Kiss Katalin szerk.: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai. Osiris Kiadó, Budapest 389–407.
Kiss Jenő 2003.  A nyelvi változás. In Kiss Jenő és Pusztai Ferenc szerk.: Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest 23–66.

 8. A szófajok mondatbeli szerepe
(a szófajok csoportjai, bővítési lehetőségeik és mondatrészszerepük)

Ajánlott irodalom:

Keszler Borbála szerk. 2006. Magyar grammatika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (a tételnek megfelelő fejezetek)

9. A jelentés fogalmának értelmezései
(a formális, strukturális, kognitív szemantika alapelvei, ezek meghatározása és összehasonlítása; a moduláris és a holista nyelvfelfogás; jelentés és megismerés)

Ajánlott irodalom:

Kiefer Ferenc 2000. Jelentéselmélet. Corvina Kiadó, Budapest (A szemantikai elméletek című fejezet)
Tolcsvai Nagy Gábor 2002. Topik és/vagy figura. In Maleczki M. szerk.: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei V. SZTE Általános Nyelvészeti Tsz., Magyar Nyelvészeti Tsz., Szeged 237–248.

10. A szöveg megközelítései
(a szöveg fogalma, kutatása, a szövegösszetartó erő, szövegtípusok, szövegelemzés)

Ajánlott irodalom:

Balázs Géza 2007. Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. BDF, Szombathely–Inter, Budapest
Fehér Erzsébet 2000. A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. Akadémiai Kiadó, Nyelvtudományi Értekezések 147.
Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

11. A nyelvi stílus fő jellemzői
(a stílus nyelvtudományi leírásának módozatai: a stílus mint a struktúra része, a stílus mint viszony, a stílus mint cselekvés, a stílus mint a nyelvi megformáltságból eredő értelem)

Ajánlott irodalom:

Anderegg, Johannes 1995. Irodalomtudományi stíluselmélet. Helikon 3: 232–251.
Sandig, Barbara 1995. A német nyelv stilisztikája. Helikon 3: 306–333.
Tolcsvai Nagy Gábor 2004. A nyelvi variancia kognitív leírása és a stílus (Egy kognitív stíluselmélet vázlata) = Büky L. (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. Szeged: SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 143–160.

 12. A beszédprodukció és a beszédmegértés folyamatai
(a beszédprodukciós mechanizmus; a megakadásjelenségek; a hallás és a beszédészlelés folyamata; a beszédmegértés folyamata)

Ajánlott irodalom:

Gósy Mária 2005. Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó, Budapest
Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához 2003. Szerk.: Gósy Mária és Menyhárt Krisztina, Nikol, Budapest

A bejegyzés trackback címe:

https://mszhek.blog.hu/api/trackback/id/tr92677461

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.